Veelgestelde vragen over de voordelen (2024)

 • Hoe kan ik de voordelen bekijken?
 • Ik bestelde via de Cera webshop maar mijn betaling via KBC /CBC of bancontact mislukte. Ik kan nu niet opnieuw bestellen. Wat moet ik doen?
 • Waar vind ik de winkelpunten?
 • Mijn correspondentie adres is in het buitenland. Welke correspondentie kan ik verwachten?
 • Kan ik nog een extra CeraSelect krijgen?
 • Wanneer krijg ik mijn tickets?
 • Ik koos voor betaling via overschrijving. Krijg ik nog een papieren overschrijving?
 • Ik koos om per overschrijving te betalen en heb niet betaald binnen de 3 dagen. Gaat mijn bestelling nog door?
 • Ik heb geen voordeelmagazine ontvangen. Wat nu?
 • Ik ben verhuisd. Wat doe ik?
 • Wanneer mag ik het volgend magazine CeraSelect verwachten?
 • Waar vind je jouw vennotennummer?
 • Wie kan van de voordelen genieten?
 • Veelgestelde vragen over de uitgifte
 • Veelgestelde vragen Over Cera
 • Veelgestelde vragen Steun aan de samenleving

Hoe kan ik de voordelen bekijken?

Sommige delen/pagina’s van onze website zijn voorbehouden voor de vennoten die voor minstens 600 euro aandelen hebben van Cera en voor de leden van de Regionale Adviesraden. Bij een eerste bezoek aan deze pagina’s moet je je vooraf aanmelden.

Hoe doe je dat? Voordat je je kan aanmelden, moet je geregistreerd zijn.
Rechts boven oponze website klik je op ‘Mijn Cera'Hou je vennotennummer bij de hand, want dat heb je nodig. Klik op deze pagina in het groene blok 'Nog geen account' op 'Registreren'. Doorloop alle stappen die op het scherm beschreven staan en dan ben je geregistreerd. Bij een volgend bezoek hoef je je niet meer te registreren, maar kun je je meteen aanmelden met je e-mailadres en paswoord. Onthou deze goed.

Om aan te melden, klik je op mijn Cera' rechtsbovenaan de website naast de optie. Geef je e-alimadres en paswoord in. Nu heb je toegang tot de pagina’s die voorbehouden zijn aan de vennoten van Cera.


Ik bestelde via de Cera webshop maar mijn betaling via KBC /CBC of bancontact mislukte. Ik kan nu niet opnieuw bestellen. Wat moet ik doen?

Een online-betaling die niet lukt, kan je vanaf de betaalpagina annuleren en opnieuw proberen.
Als de betaling niet doorgaat, worden je tickets 's avonds opnieuw vrijgegeven. De volgende dag kan je dan opnieuw bestellen.
Je kan ook telefoneren naar ons algemeen nummer met de opdracht jouw betstelling manueel te annuleren waardoor je opnieuw kan bestellen.

Waar vind ik de winkelpunten?

Onder de rubriek 'Genieten van voordelen’ klik jeop'Voordelen zoeken'. Klik door naar het voordeel van je keuze. Daar vind je het overzicht van alle winkelpunten die aan die specifieke actie meedoen.

Mijn correspondentie adres is in het buitenland. Welke correspondentie kan ik verwachten?

Aangezien we geen zicht hebben op de bedeling van de correspondentie in het buitenland stuurt Cera de twee publicaties CeraScoop en CeraSelect niet naar een correspondentieadres in het buitenland. Dit is zeker van belang voor het magazine waarin de voordelen worden vermeld.

Vennoten wensen snel in te tekenen op deze voordelen van zodra dit magazine in de bus valt. De digitale, doorbladerbare versie van het voordeelmagazine wordt onmiddellijk bij de verzending van de papieren magazine op de website geplaatst.

De uitnodiging voor de Algemene Vergadering wordt geruime tijd voorafgaand aan de vergadering opgestuurd. Hier speelt dus niet
het probleem dat vennoten snel moeten reageren. Ook al heb je een correspondentie adres in het buitenland, de uitnodiging voor de Algemene Vergadering zal tijdig bij jou in de bus vallen.


Kan ik nog een extra CeraSelect krijgen?

Er kan geen CeraSelect aangevraagd worden. Je kan het magazine CeraSelectonlinedoorbladerenop onze website.

Wanneer krijg ik mijn tickets?

Dit wordt altijd vermeld bij de actie zelf. Over het algemeen is dit uiterlijk 10 dagen voor het evenement. Heb je 10 dagen vooraf nog geen tickets ontvangen, contacteer ons dan via info@cera.coop.

Ik koos voor betaling via overschrijving. Krijg ik nog een papieren overschrijving?

Koos je voor 'overschrijving', dan krijg je alle betaalinformatie zowel via een bevestigingsscherm en bevestigingsmail. Op basis hiervan kan je de betaling binnen de 3 dagen uitvoeren.

Je ontvangt geen papieren overschrijving.


Ik koos om per overschrijving te betalen en heb niet betaald binnen de 3 dagen. Gaat mijn bestelling nog door?

Neen. Wanneer je niet binnen de voorziene tijd betaalde worden je tickets opnieuw vrijgegeven. Je kunt op de website checken of er nog tickets beschikbaar zijn en er eventueel opnieuw bestellen.

Ik heb geen voordeelmagazine ontvangen. Wat nu?

Je kan het magazineonlinedoorbladerenvia onze website.

Ter info: je ontvangt enkel een voordeelmagazine indien je voor minstens 600 euro aandelen van Cera bezit.

Ik ben verhuisd. Wat doe ik?

Als je verhuisd bent, moet je je adreswijziging doorgeven via KBC (Brussels) of CBC.Cera kan zelf geen adresgegevens wijzigen. Wij werken met de adresbestanden van KBC/CBC/KBC Brussels. Zodra jouw adres bij hen werd aangepast, beschikken wij automatisch over de juiste gegevens.

Je kan je domicilieadres zelf wijzigen in de digitale toepassingen Touch en Mobile , via 'profiel - klantgegevens - contactgegevens / adresgegevens wijzigen'.
Indien je geen toegang hebt tot de digitale kanalen van KBC (Brussels) of CBC kan je langsgaan in een bankkantoor of contact opnemen met KBC Live

Let op: wij gebruiken de gegevens van KBC van 31 januari voor het maartmagazine van en die van 31 juli voor het septembermagazine. Indien je dus in tussentijd verhuisde, werd jouw magazine nog naar het oude adres verstuurd.

Let op: we versturen geen voordeelmagazines naar het buitenland. Indien je dit magazine wenst te ontvangen, geef dan een correspondentieadres in België door aan je KBC, CBC- of KBC Brussels bankkantoor.


Wanneer mag ik het volgend magazine CeraSelect verwachten?

Je ontvangt het voordeelmagazine twee keer per jaar: een keer begin maart en een keer eind september.

Waar vind je jouw vennotennummer?

Je vennotennummer is hetzelfde als het nummer van jouw vennotenrekening waarop jouw coöperatieve Cera-aandelen staan. Het bestaat uit 12 cijfers en begint met 726- als je klant bent bij KBC (-Brussel) of met 728- als je klant van CBC bent.

Je vindt je vennotennummer:
via KBC Touch/CBC Touch
Log vanaf je computer en/of tablet in op KBC Touch of CBC Touch en klik op het pictogram van het spaarvarken. Kies dan 'Selecteer portefeuille' en ten slotte de optie 'Coöperatieve aandelen'.
Je ziet dan jouw vennotennummer en het aantal coöperatieve aandelen dat je bezit.

via KBC Mobile/CBC Mobile
Log in op KBC Mobile of CBC Mobile vanaf jouw mobiele telefoon en klik op het pictogram van het spaarvarken (Investeren). Open vervolgens het menu van je vermogen met behulp van de witte pijl in het blauwe tabblad. Kies ten slotte de optie 'Coöperatieve aandelen'. Daar vind je je jouw vennotenrekening en het aantal coöperatieve aandelen dat je bezit.
Vanaf 17 juni vind je ook een snelkoppeling naar jouw Cera-info in de sectie Extra Diensten van KBC Mobile of CBC Mobile.

in onze schriftelijke communicaties

We herhalen altijd jouw vennotennummer:
- in de begeleidende brief bij de magazines CeraSelect en/of Cera ENJOY
- in de jaarlijkse uitnodiging voor de Algemene Vergadering
- op het fiscale attest van het coöperatieve dividend dat je jaarlijks ontvangt

als je al een gebruikersaccount hebt op onze website
Identificeer jezelf op onze website via de sectie ‘Mijn Cera’en selecteer de snelkoppeling naar jouw profiel. Daar vind je jouw vennotennummer.

in je KBC- of CBC-kantoor

Heb je nog geen account? Dan kun je er een aanmaken via onze website

Wie kan van de voordelen genieten?

Enkel vennoten die voor minstens 600 euro aandelen van Cera bezitten kunnen van de voordelen genieten.

 • Veelgestelde vragen over de uitgifte
 • Veelgestelde vragen Over Cera
 • Veelgestelde vragen Steun aan de samenleving
Veelgestelde vragen over de voordelen (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Msgr. Refugio Daniel

Last Updated:

Views: 5256

Rating: 4.3 / 5 (54 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Msgr. Refugio Daniel

Birthday: 1999-09-15

Address: 8416 Beatty Center, Derekfort, VA 72092-0500

Phone: +6838967160603

Job: Mining Executive

Hobby: Woodworking, Knitting, Fishing, Coffee roasting, Kayaking, Horseback riding, Kite flying

Introduction: My name is Msgr. Refugio Daniel, I am a fine, precious, encouraging, calm, glamorous, vivacious, friendly person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.